Deklaracja dostępności

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu  częściowo zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pmdkis-wielun.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
    • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
    • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jerzy Nowakowski, adres poczty elektronicznej mdkwielun@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 843 87 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy 3-go Maja 29, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu istnieje możliwość zaparkowania samochodu.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy placówki.

Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.